O mně

Jmenuji se Hana Dvořáková. Nabízím odborné poradenství v oblasti speciální pedagogiky. Můžete se na mě obrátit s problémy u dětí v oblasti edukace a reedukace výslovnosti, přípravy předškoláků na vstup do školy a nápravy specifických poruch učení.
 

Logopedické poradenství Papoušek

Pokud Vás trápí nesprávná výslovnost Vašeho dítěte, pak právě Vám nabízím pomoc, rady… Provádím přímou logopedickou intervenci (péči, nápravu) u dětí s prostou vadou výslovnosti. Vždy po nápravě dostanete materiály na procvičování hlásky (materiály v ceně).
V prostorách rodinného centra Toušeň, Za Školou 414.
Středy a pátky od 16:00. (individuální náprava řeči)
Cena: 300 Kč/30 min.
Další podrobnosti naleznete zde: Toušeňský Myšák

Zajímavosti

 • Řeč začleňuje člověka do společnosti. Ovlivňuje jeho prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním a médii.
 • Řeč je specificky lidská schopnost sloužící člověku k vyjádření pocitů, nálad, přání a myšlenek. Podílí se na rozvoji každého člověka, ovlivňuje rozvoj jeho poznávacích, citových i volních vlastností. Je nástrojem myšlení a má nezastupitelný vliv na rozumový vývoj jedince.
 • U běžných poruch a vad řeči dětí je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk.
 • Doporučuji začít s nápravou vad výslovnosti a řeči v předškolním věku již okolo 4 roku.
 • Zahájení péče u jednotlivých poruch je individuální. Pokud dítě nezačíná včas mluvit, je na místě se poradit už před třetím rokem. Péče o výslovnost ŤĎŇ a sykavek se zahajuje kolem 4,5 roku, nácvik skupiny LRŘ kolem 5. roku. Pokud je hláskových skupin více (např. ŤĎŇ, sykavky i LRŘ) nebo je řeč obtížně srozumitelná, lze zahájit logopedickou péči i podstatně dříve.
 • Zpočátku jde o podporu a rozvoj základních smyslových schopností a obratnosti mluvidel. Také o hledání příčiny odlišností ve vývoji.
 • Pokud dítě některé hlásky vyslovuje špatně, samo svou špatnou výslovnost neslyší. Když dítě některou hlásku nedovede vyslovit, vynechává ji nejen v řeči, ale později i v psaném projevu. Současně se přidružují chyby v pravopise. Pak už je jen krůček k jiné poruše řeči - např. dyslexii. Vývoj řeči probíhá po celé dětství a slovní zásoba se vyvíjí po celý život.
Za jakých okolností navštívit logopedické poradenství, doporučení:
3 - 4 roky:
 • mluva dítěte je nesrozumitelná
 • slovní zásoba je malá
 • dítě chybuje v časování a skloňování
 • je výrazně porušena artikulace hlásek
4 - 4,5 roku:
 • dítě neužívá více jak dvouslovné věty
 • je porušena artikulace hlásek -k-g-h-ch-v-t-d-n-ť-ď-ň-c-s-z-č-š-ž-
4,5 - 5,5 let:
 • přetrvává nesprávné tvoření hlásek -l-r-ř-
 

Předškoláček

Rozvoj oblastí důležitých pro vstup do školy

Kroužek je určen:
 • dětem od pěti let a připravují se na vstup do školy
 • dětem, které mají odloženou školní docházku
 • školákům, kteří mají problémy se psaním a čtením
V kroužku se společně s dětmi věnuji stimulační metodě zaměřené na:
 • správný úchop psacího náčiní
 • správné sezení
 • správné a zdravé dýchání
 • rozvoj komunikačních dovedností: slovní zásoba, porozumění řeči, jazykový cit, souvislé vyjadřování
 • rozvoj zrakové a sluchové oblasti
 • rozumových schopností
 • rozvoj prostorové orientace
 • rozvoj celé osobnosti
V kroužku je malý počet dětí, max. 8, a proto je zde možnost přistupovat k dětem individuálně a řešit i nejčastější problémy spojené s individualitou dítěte či se sníženou pozorností. Děti na konci hodiny vždy dostanou materiály k domácímu vypracování, s jejichž pomocí si trénují to, co bylo na kroužku probráno. Zvykají si tak na povinnost vypracovat zadaný úkol, což jim z velké míry také pomůže si navyknout na povinnosti spojené s první třídou. Pro úspěch je ovšem důležitý i způsob vedení ze strany rodičů, kteří vždy na konci lekce dostanou informace o způsobu plnění domácího úkolu na příští lekci. Stěžejní úkol rodičů tak stále spočívá v důslednosti při plnění úkolů.

RC U Myšáka Lázně Toušeň

Cena: 800 Kč/měsíc/1 lekce týdně
(v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, které dítě vypracovává na hodině a dostává na vypracování také domů)
Další podrobnosti naleznete zde:
Toušeňský Myšák
Předškoláček se na Vaše děti těší vždy v úterý v rodinném centru U Myšáka Lázně Toušeň od 17:00 do 18:00.
 

Jóga pro děti

Cvičení jógy pro děti je vhodné pro každé dítě, zvláště si ho pochvalují aktivní děti. Podporuje zdravý tělesný vývoj, rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá lepšímu poznání sebe. Pomocí jógy se dají snižovat úzkosti, deprese a dokonce i zlepšovat školní prospěch. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit. Při cvičení se děti naučí i básničky k relaxačním cvikům.
Cena: 500 Kč/měsíc/1 lekce týdně
Pondělí od 17:00 do 17:45
Další podrobnosti naleznete zde:
Toušeňský Myšák
 

Životopis

Vystudovala jsem doplňující pedagogické studium vychovatel pedagog volného času na UK a poté postgraduální studium na Univerzitě J.A.Komenského Praha obor speciální pedagogika se zaměřením na psychopedii, logopedii, poradenství a diagnostikování. Získala jsem pedagogickou praxi učitelky v MŠ a školního speciálního pedagoga v ZŠ.

Studium

 • Univerzita Karlova Praha

  Doplňující pedagogické studium vychovatel pedagog volného času

  Závěrečná zkouška pedagogika, psychologie, metodika výchovy mimo vyučování
  Závěrečná práce Tvořivost dětí předškolního věku

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

  Speciální pedagogika vychovatelství

  Státní zkouška speciální pedagogika, pedagogika, psychologie, psychopedie, logopedie
  Bakalářská práce Logopedická intervence na mateřských školách
  Dosažený titul Bc.

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

  Speciální pedagogika

  Státní zkouška speciální pedagogika, diagnostika, poradenství
  Diplomová práce Logopedická intervence u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním věku
  Dosažený titul Mgr.

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

  Speciální pedagogika

  Státní zkouška speciální pedagogika, diagnostika, poradenství, filozofie výchovy, pedagogika, psychopatologie
  Rigorózní práce Analýza diagnostiky dítěte předškolního věku a dítěte s Aspergerových syndromem se zaměřením na správný vývoj řeči
  Dosažený titul PhDr.

Praxe

 • RC Toušeňský Myšák o.s.

  Kroužek grafomotoriky předškolních dětí a kroužek logopedie

 • RC Toušeňský Myšák o.s.

  Kroužek grafomotoriky - Předškoláček

 • Brandýský Matýsek o.s.

  Logopedické poradenství

 • Brandýský Matýsek o.s.

  Grafomotorika, jóga pro děti

 • Brandýský Matýsek o.s.

  Mluvení hrou - logopedický kroužek

 • Brandýský Matýsek o.s.

  HYPO

 • MŠ Káraný

  Logopedické poradenství

 • RC Toušeňský Myšák o.s.

  Logopedické poradenství

Pracovní zkušenosti

 • Mateřská škola Brandýs nad Labem

  Speciální pedagog

 • Mateřské centrum Brandýs nad Labem

  Speciální pedagog

 • Rodinné centrum Lázně Toušeň

  Speciální pedagog

 • ZŠ a MŠ Brandýs nad Labem

  Školní speciální pedagog

 

Kontakt

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.
  +420 732 337 355
haninadvorakova@centrum.cz
Napište mi