O mně

Jmenuji se Hana Dvořáková. Nabízím odborné poradenství v oblasti speciální pedagogiky. Můžete se na mě obrátit s problémy u dětí v oblasti edukace a reedukace výslovnosti, přípravy předškoláků na vstup do školy a nápravy specifických poruch učení.
 

Logopedické poradenství Papoušek

Pokud Vás trápí nesprávná výslovnost Vašeho dítěte, pak právě Vám nabízím pomoc, rady… Provádím přímou logopedickou intervenci (péči, nápravu) u dětí s prostou vadou výslovnosti. Vždy po nápravě dostanete materiály na procvičování hlásky (materiály v ceně).
V prostorách mateřského centra Brandýs n.L. v Zahradnické ulici 1723/A.
Čtvrtek a pátek 16:00 - 18:30 hod.
Cena: 150 Kč/20-30 min.
Další podrobnosti naleznete zde: Brandýský Matýsek

Zajímavosti

 • Řeč začleňuje člověka do společnosti. Ovlivňuje jeho prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním a médii.
 • Řeč je specificky lidská schopnost sloužící člověku k vyjádření pocitů, nálad, přání a myšlenek. Podílí se na rozvoji každého člověka, ovlivňuje rozvoj jeho poznávacích, citových i volních vlastností. Je nástrojem myšlení a má nezastupitelný vliv na rozumový vývoj jedince.
 • U běžných poruch a vad řeči dětí je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk.
 • Doporučuji začít s nápravou vad výslovnosti a řeči v předškolním věku již okolo 4 roku.
 • Zahájení péče u jednotlivých poruch je individuální. Pokud dítě nezačíná včas mluvit, je na místě se poradit už před třetím rokem. Péče o výslovnost ŤĎŇ a sykavek se zahajuje kolem 4,5 roku, nácvik skupiny LRŘ kolem 5. roku. Pokud je hláskových skupin více (např. ŤĎŇ, sykavky i LRŘ) nebo je řeč obtížně srozumitelná, lze zahájit logopedickou péči i podstatně dříve.
 • Zpočátku jde o podporu a rozvoj základních smyslových schopností a obratnosti mluvidel. Také o hledání příčiny odlišností ve vývoji.
 • Pokud dítě některé hlásky vyslovuje špatně, samo svou špatnou výslovnost neslyší. Když dítě některou hlásku nedovede vyslovit, vynechává ji nejen v řeči, ale později i v psaném projevu. Současně se přidružují chyby v pravopise. Pak už je jen krůček k jiné poruše řeči - např. dyslexii. Vývoj řeči probíhá po celé dětství a slovní zásoba se vyvíjí po celý život.
Za jakých okolností navštívit logopedické poradenství, doporučení:
3 - 4 roky:
 • mluva dítěte je nesrozumitelná
 • slovní zásoba je malá
 • dítě chybuje v časování a skloňování
 • je výrazně porušena artikulace hlásek
4 - 4,5 roku:
 • dítě neužívá více jak dvouslovné věty
 • je porušena artikulace hlásek -k-g-h-ch-v-t-d-n-ť-ď-ň-c-s-z-č-š-ž-
4,5 - 5,5 let:
 • přetrvává nesprávné tvoření hlásek -l-r-ř-
 

Náprava specifických poruch učení

Nabízím pro Vaše dítě individuální nápravu/reedukaci s problémy ve čtení/dyslexie, psaní/dysgrafie, pravopisu/dysortografie, počítání/dyskalkulie a také s potížemi v koncentraci pozornosti. Vhodnou prevencí a nácvikem je možné tyto potíže zmírnit, napravit. Na zahájení nápravy výše uvedených obtíží není nikdy pozdě.
V prostorách mateřského centra Toušeň: www.tousensky-mysak.cz
Pondělí od 17:35h.
Cena: 200 kč./ 30-40 min
(v ceně jsou zahrnuty pracovní listy na procvičování domů)

ZAJÍMAVOSTI

Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.

Dítě má problémy:

 • Čtení:
  • pomalu nebo naopak překotně
  • s chybami
  • nerozumí tomu, co četl
  • domýšlí si slova
  • zaměňuje písmena
  • má potíže s délkou hlásky
 • Psaní:
  • hůře si vybavuje tvary písmen
  • často si plete psací písmena, např.: r x z, a x o, m x n, S x L x Z
  • různé potíže s diktáty, opisem nebo přepisem
  • časté gramatické chyby
  • hůře rozlišuje dy-di, ty-ti, ny-ni
  • zapomíná psát háčky a čárky nad písmeny
 • Matematika:
  • ještě koncem první třídy počítá na prstech
  • potíže se slovními úlohami
  • problémy v geometrii
  • potíže s orientací v prostoru
  • není pro něho snadné naučit se hodiny
  • učitelé o něm/ní říkají: Je chytrý/á, jen kdyby chtěl/a
Reedukační proces (reedukace) tedy znamená postupný rozvoj, zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní, počítání (např. rozvoj porušených funkcí zrakového vnímání). Jeho výsledkem ale není pouze rozvoj těchto funkcí a vytvoření potřebné dovednosti na přijatelné úrovni, nýbrž je zaměřen i na plnou nebo alespoň částečnou kompenzaci problematiky plynoucí ze specifické poruchy učení.
Obecné zásady postupu při reedukaci SPU (specifických poruch učení)

1. Při reedukaci se vychází z kvalitní diagnostiky, z aktuálního stavu a projevů poruchy. Respektujeme navíc nejen individuální projevy, stupeň poruchy dítěte, ale i obtížnost reedukačních cvičení. Volíme proto vždy individuální přístup, který tyto skutečnosti zohledňuje.
2. Neexistuje jednotný návod, jak postupovat při reedukaci. Začínáme na té úrovni, ve které nemá dítě ještě obtíže, kterou zvládá. Zaměřujeme se na rozvoj funkcí, které jsou u dítěte konkrétně porušené, nerozvinuté. Vždy začínáme splnitelnými úkoly, protože je velmi důležité dopřát dítěti hned v počátcích reedukace pocit úspěšnosti, který posílí nejen důvěru ve vlastní schopnosti, ale i naději v úspěšnost reedukace. Nároky zvyšujeme postupně a pozvolna.
3. Reedukační činnost není doučování, reedukace je zaměřena na rozvoj porušených, nerozvinutých funkcí a na kompenzaci obtíží, které jsou jimi způsobeny při praktických činnostech. Přesto se, je-li aktuálně potřeba, můžeme doučování doplňkově věnovat, ale nezaměřujeme se pouze na ně.
4. Reedukační cvičení by měla být pro děti přitažlivá. Nenavozujeme pocit úkolu, povinnosti. Spíše mluvíme o cvičení, trénování nebo hře. Čím více se nám daří vytvořit příjemnou atmosféru, tím jsou pokroky u dítěte rychlejší, výraznější. Stejný postup doporučujeme v přístupu k dítěti rodičům, kteří reedukační cvičení provádějí s dětmi doma (pro domácí práci sice zadáváme reedukační cvičení pravidelně, ale pouze v omezeném rozsahu a vždy hravou formou).
5. Neklademe důraz na kvantitu, ale na kvalitu. Vyhýbáme se proto časovým limitům. Pokud je zařazujeme, tak až ve chvíli, kdy již dítě danou činnost zvládlo a bylo v ní úspěšné.
6. Chyby v průběhu reedukačních cvičení nezdůrazňujeme. Upozorňujeme na ně jakoby mimochodem, nenásilně, abychom děti zdůrazňováním neúspěchu od cvičení neodradily. Vhodné je, pokud možno, chybování předcházet, včas rozpoznat, že by dítě mohlo chybovat a zasáhnout tak, aby se chyby nedopustilo. Děti mívají tendenci si více zapamatovat chyby než správný postup.
7. Nepodceňujeme účinek pochvaly při reedukaci, dítěti vyjadřujeme podporu, jsme jeho pomocníky v případě, že se mu práce nedaří.
8. Respektujeme zásadu "raději méně, ale častěji", pravidelně. Činnosti rozdělíme na kratší úseky tak, aby dítě po celou dobu bavily a aby neklesala kvalita na úkor kvantity. Děti vedeme k postupnému dokončování započaté činnosti.
9. Cílem našeho postupu by mělo být zlepšení kvality porušené, nerozvinuté funkce. S reedukací se tedy snažíme začít co nejdříve.
 

Předškoláček

Rozvoj oblastí důležitých pro vstup do školy

Kroužek je určen:
 • dětem od pěti let a připravují se na vstup do školy
 • dětem, které mají odloženou školní docházku
 • školákům, kteří mají problémy se psaním a čtením
V kroužku se společně s dětmi věnuji stimulační metodě zaměřené na:
 • správný úchop psacího náčiní
 • správné sezení
 • správné a zdravé dýchání
 • rozvoj komunikačních dovedností: slovní zásoba, porozumění řeči, jazykový cit, souvislé vyjadřování
 • rozvoj zrakové a sluchové oblasti
 • rozumových schopností
 • rozvoj prostorové orientace
 • rozvoj celé osobnosti
V kroužku je malý počet dětí, max. 6, a proto je zde možnost přistupovat k dětem individuálně a řešit i nejčastější problémy spojené s individualitou dítěte či se sníženou pozorností. Děti na konci hodiny vždy dostanou materiály k domácímu vypracování, s jejichž pomocí si trénují to, co bylo na kroužku probráno. Zvykají si tak na povinnost vypracovat zadaný úkol, což jim z velké míry také pomůže si navyknout na povinnosti spojené s první třídou. Pro úspěch je ovšem důležitý i způsob vedení ze strany rodičů, kteří vždy na konci lekce dostanou informace o způsobu plnění domácího úkolu na příští lekci. Stěžejní úkol rodičů tak stále spočívá v důslednosti při plnění úkolů.
Cena: 500 Kč/měsíc/1 lekce týdně
(v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, které dítě vypracovává na hodině a dostává na vypracování také domů)
Další podrobnosti naleznete zde:
Toušeňský Myšák | Mateřská škola U Medvídků
Předškoláček se na Vaše děti těší vždy v pondělí od 16.45h do 17.30h v mateřském centru Toušeň a ve čtvrtek od 15.15h do 16h v MŠ Chobotská Brandýs n.L.
 

Mluvení hrou

Kroužek je určen pro děti s opožděným vývojem řeči, dyslalií nebo vývojovou dysfázií. Je cíleně zaměřený na celkový rozvoj dětí v oblasti hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, paměti, zrakové a sluchové percepce, relaxace a rozvoje slovní zásoby. Logopedický kroužek je doplňující nápravou podporující rozvoj oblastí pro přípravu na školní docházku. Nenahrazuje péči klinického logopeda.
V prostorách mateřského centra Brandýs n.L. v Riegrově ulici 600/18 každou středu od 16.35h. a 17.15h.
Další podrobnosti naleznete zde:
www.brandyskymatysek.cz
 

Životopis

Vystudovala jsem doplňující pedagogické studium vychovatel pedagog volného času na UK a poté postgraduální studium na Univerzitě J.A.Komenského Praha obor speciální pedagogika se zaměřením na psychopedii, logopedii, poradenství a diagnostikování. Získala jsem pedagogickou praxi učitelky v MŠ a školního speciálního pedagoga v ZŠ.

Studium

 • Univerzita Karlova Praha

  Doplňující pedagogické studium vychovatel pedagog volného času

  Závěrečná zkouška pedagogika, psychologie, metodika výchovy mimo vyučování
  Závěrečná práce Tvořivost dětí předškolního věku

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

  Speciální pedagogika vychovatelství

  Státní zkouška speciální pedagogika, pedagogika, psychologie, psychopedie, logopedie
  Bakalářská práce Logopedická intervence na mateřských školách
  Dosažený titul Bc.

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

  Speciální pedagogika

  Státní zkouška speciální pedagogika, diagnostika, poradenství
  Diplomová práce Logopedická intervence u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním věku
  Dosažený titul Mgr.

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

  Speciální pedagogika

  Státní zkouška speciální pedagogika, diagnostika, poradenství, filozofie výchovy, pedagogika, psychopatologie
  Rigorózní práce Analýza diagnostiky dítěte předškolního věku a dítěte s Aspergerových syndromem se zaměřením na správný vývoj řeči
  Dosažený titul PhDr.

Praxe

 • RC Toušeňský Myšák o.s.

  Kroužek grafomotoriky předškolních dětí a kroužek logopedie

 • RC Toušeňský Myšák o.s.

  Kroužek grafomotoriky - Předškoláček

 • Brandýský Matýsek o.s.

  Logopedické poradenství

 • Brandýský Matýsek o.s.

  Grafomotorika, jóga pro děti

 • Brandýský Matýsek o.s.

  Mluvení hrou - logopedický kroužek

 • Brandýský Matýsek o.s.

  HYPO

 • MŠ Káraný

  Logopedické poradenství

Pracovní zkušenosti

 • Mateřská škola Brandýs nad Labem

  Speciální pedagog - pedagogický zástupce ředitelky MŠ

 • Mateřská centra Brandýs nad Labem a Lázně Toušeň

  Speciální pedagog

 • ZŠ a MŠ Brandýs nad Labem

  Školní speciální pedagog

Galerie

 • Vše
 • Předškoláček
 • Logopedické poradenství
 • Videa
 

Kontakt

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.
  +420 732 337 355
haninadvorakova@centrum.cz
Napište mi